اسامی کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیمدرک تحصیلیکد پرسنلی
 
1زهرامیر محسنیکارشناس ارشد مددکاری اجتماعی
2مرضیهعبداللهیکارشناس علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی
3مریمبرجعلیکارشناس ارشد رفاه اجتماعی-
4معصومهقلی زاده قوامکارشناس ارشد جامعه شناسی
5شیواایتیوندکارشناسی مددکاری اجتماعی-
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.