اسامی کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیمدرک تحصیلیکد پرسنلی
1زهرامیر محسنیکارشناس ارشد مددکاری اجتماعی
2مرضیهعبداللهیکارشناس علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی
3مریمبرجعلیکارشناس روانشناسی عمومی
4معصومهقلی زاده قوامکارشناس ارشد جامعه شناسی
5فاطمهشیخ الملوکیکارشناس مددکاری اجتماعی
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.