شعار هفته

همواره به فرجام خوش کار بنگرید تا به شگفتی شاهد حل مسائل دشوار زندگی خود باشید . آنچه در ذهن بکارید همان را برداشت خواهید کرد .

ژوزف مورفی